Untitled

Sgwrs anffurfiol dros y ffôn i drafod unrhyw bryderon am sgiliau eich plentyn

AM DDIM


Adroddiad - os gofynnir, gallwn ddarparu adroddiad llawn i amlinellu canlyniadau yr asesiad gan gynnwys argymhellion

 

 

£60


Côst teithio

Mae costau trafeilio am ddim hyd at y 20 milltir o gôd post LL11 ac yn 45c y milltir wedi hynny


 

An informal telephone consultation to discuss your concerns

 

 

FREE

Report - on request, a full and detailed report can be provided to outline the findings of the assessments and any recommendations made

 

£60

 

Travel 

 

Travel is free for the first 20 miles from LL11, and 45p per mile thereafter

Untitled

ASESIAD

Rydym yn cynnig asesiad trylwyr o sgiliau iaith, lleferydd a cyfathrebu yn gyffredinol.  Mi all hyn gynnwys asesiad ffurfiol, anffurfiol, drwy chwarae a drwy arsylwi. Fydd y sesiwn asesiad yn para 60-90 munud. Mi fyddwn yn rhoi adborth ar lafar ar ddiweddar yr asesiad. Gall yr asesiad fod yn eich cartref neu yn ysgol/meithrinfa eich plentyn. 


 

£80

 

THERAPI

 

 Os, ar ôl asesiad, fod angen rhyw fath o therapi bydd hyn yn cael ei drefnu ar amser sydd yn gyfleus i chi. Cawn drafod yn ystod yr asesiad faint o sesiynau bydd yn addas.

 

£60
 

Untitled

ASSESSMENT

 

We offer a thorough assessment of speech, language and general communication skills.   This can include formal assessment as well as informal assessment through play and observations. The assessment session will last 60-90 minutes  Verbal feedback will be given following the assessment. The assessment can take place at your home or in school/nursery.

 

£80

 

THERAPY 


Following an assessment, if therapy is needed this will be arranged at a time convenient for you. We can discuss during the assessment how many sessions would be suitable.
 

£60

Ydych chi’n pryderu am sgiliau cyfathrebu eich plentyn? Gall CommuniCat gynnig gwasanaeth i ddatblygu plant sydd â:

 • Anhawster gyda dealltwriaeth

 • Anhawster adeiladu brawddegau yn gywir

 • Datblygiad araf mewn sgiliau cyfathrebu cyffredinol

 • Lleferydd aneglur

 • Anableddau dysgu

 • Sgiliau  gwrando cyfyngedig

 • Sgiliau cymdeithasol gwanAre you worried about your child’s communication skills?
CommuniCat can help with children who have: 

 • Difficulty understanding language

 • Difficulty creating sentences

 • Delayed  development of general communication skills

 • Speech sound difficulties

 • Learning disabilities

 • Limited attention and listening skills

 • Poor social skills

Untitled